top of page
IMG_20170506_151655_edited.jpg

יחד יד ביד
מרימים לטבע בגולן
מנקים את הבית
חיילים תלמידים דרוזים
מגלים את החורש

מה הדבר הבא... מטיילים מסביב ליישובים

IMG_20210517_105601_edited.jpg
הרשמה
IMG_20210517_102637_1.jpg
ילדים שותלים.jpg

מידע נוסף

הגולן הינו תא שטח שאין לו אח ורע בארץ ישראל, יש בו מגוון בתי גידול, שמורות טבע, וייחודיות גאולוגית כתא שטח וולקני.

הגולן מהווה כחמישה אחוזים ממדינת ישראל, כאלף קמ"ר שרובם שטחים פתוחים, בהם הטבע משגשג לצד האדם והוא תא השטח היחידי מצפון לבאר שבע שמכיל נכסי טבע בהיקף עצום ומערכות אקולוגיות מורכבות - בעקבות כך אנו רואים בגולן כנכס טבע לאומי, שעקרו הוא המרחבים הפתוחים והטבע השולט בהם.

 

בעבר היה הגולן מיוער והיו בו יערות פארק וחורש משולבים באזורי אחו לח, אשר השתרעו על פני מרחבים עצומים. כיום רובם של שטחים אלו ריקים כמעט לחלוטין מצומח מעוצה עקב פעילות אדם בעבר ובהווה.

במציאות הקיימת, כאשר השטחים הטבעיים ממשיכים להצטמצם ולהיפגע בקצב מהיר לצד קצב שיקום טבעי איטי בעקבות פעילות האדם - יש לבחון נקיטת פעולה תומכת לשיקום הטבעי. בבסיס פרויקט זה טמונה ההבנה שלצד המשך פעולות השימור והרחבתו בשטחים פתוחים יש ליישם גם מדיניות שיקום ממוקדת לאזורים בהם בירוא היער ניכר וקצב שיקומו נמוך. 


חשיבות עליונה בפעולות שיקום חורש יש לשימור האורגניזמים המקומיים הקיימים בשטח המשוקם, כך שהפעולה תחזק את המערכת האקולוגית ותקדמה אל עבר השלב הסוקצסיוני הבא. ברשימת מיני המפתח של המערכת האקולוגית הגולנית הטבעית נמצאים עצי החורש, בראשם האלונים.

 

פעילות השיקום נעשית באופן דומה ככל שניתן להפצת זרעים טבעית. איסוף הזרעים נעשה מפרטי צומח מקומיים ופיזורם נעשה בשיטות אשר מגדילות את סיכויי ההתבססות לעומת סיכויי ההתבססות של אותם ללא התערבות. 

הפעילות אינה משאירה בשטח כל חותם הנראה לעין והיא אינה כוללת עידור של הקרקע, שימוש בכלים כבדים, הנחת השקיה או רמיסה של הצומח הקיים. 


בשיטת העבודה, השטח מקבל טיפול "טבעי-מדומה" אשר ניתן להשוותו למלאכה מוגברת של העורבני אשר מטמין בלוטים בקרקע ובכך עוזר להמשכיות ולחידוש היער.

 

הפרויקט מובל ומנוהל על ידי אנשי שטח מעמותת שומרי הגולן ובפיקוח אקדמי.

הרשמה
IMG_20190525_181115_edited.jpg
bottom of page